Rietschor

Een rietschor is een gebied onderhevig aan getijdenwerking met brak of zilt water, al dan niet gecontroleerd (zoals een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij of een buitendijks gebied). Een rietschor wordt niet begraasd en is ontwikkeld als rietvlakte met heen. Langs de randen van de kreken zijn slikzones. Net als begraasd schor en slikken met eilanden kan dit leefgebied beschouwd worden als het Europees habitattype 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

Doel
xx

Soorten van dit leefgebied

De oppervlakte estuariene of getijdennatuur ligt nog veel te laag om de doelen te kunnen halen. Zeker als grondpredatoren zoals de vos een bijkomend probleem vormen voor grondbroeders, zoals de bruine kiekendief. Een goede afstemming van de werken binnen het Hedwige-Prosperproject met een goede broedsituatie op de (tijdelijke) broedeilanden ingericht voor strand- en plasbroeders was geen sinecure, maar wierp wel zijn vruchten af. Dat zal ook de komende broedseizoenen noodzakelijk zijn.

Beheer en aanbevelingen

Inrichtingsbeheer

De Vlaamse Waterweg is in 2020 gestart met de grote werkzaamheden om binnen het Vlaams-Nederlands Hedwige-Prosperproject 465 hectare estuariene natuur te ontwikkelen. De plannen hebben zowel een ecologisch doel (zeldzame getijdennatuur herstellen) als een veiligheidsdoel (bescherming tegen overstromingen). Tegelijk werd Prosperpolder Noord ingericht voor strand- en plasbroeders. Ze beschikken over 70 hectare broedgebied op enkele broedeilanden. In de toekomst zal 40 hectare van die broedgebieden (na aanpassing) onderdeel blijven uitmaken van dit stuk estuarien gebied.

Eindbeheer

De eilanden en de buitenkant van Prosperpolder Noord worden begraasd door schapen, nog voor het jaarlijks klepelen in de herfst en de winter. Dat vermindert de biomassa. Ook in het begraasd schor houden schapen het leefgebied in een goede conditie. De kwetsbaarheid van dit gebied als broedgebied is te groot om recreanten toe te laten. Op de dijken kunnen wandelaars en fietsers des te meer genieten van adembenemende landschappen en een diverse fauna en flora. De schapenrasters houden niet enkel de schapen binnen, maar ook de recreanten buiten. Nijlganzen worden in dit gebied afgevangen. Ze zijn met te veel, koloniseren de eilandjes en verhinderen de komst van andere watervogels.

Aanbevelingen

In het kader van het Sigmaplan zal de Doelpolder een hele transformatie ondergaan. Om de werken voor Doelpolder Midden effectief op te starten in 2025, starten we met de voorbereidende studies en procedures.