Pijlstaart

Bescherming
Doelsoort S-IHD-besluit

Natuurdoel

Wintergemiddelden en wintermaxima van pijlstaart op de Linkerscheldeoever: Het gemiddelde aantal pijlstaarten op Linkerscheldeoever is het laatste decennium significant gestegen. Toch blijven de maxima aan de lage kant. Het opgelegde wintergemiddelde halen we vrijwel elk jaar. De wintermaxima blijven onder de doelstelling. Dit laat zien dat deze gebieden een standvastige winterpopulatie kunnen herbergen maar dat ze niet meer profiteren van een grotere winterpopulatie in de nabijheid. Drijdijck, Doelpolder Noord en Putten West zijn de belangrijkste gebieden voor deze soort. Landinwaarts, achter de dijken, zien we zelden veel pijlstaarten. De soort was in het verleden vrij talrijk aanwezig op de Schelde, maar het voedselaanbod is er door de verbetering van de waterkwaliteit zo gedaald dat het aantal pijlstaarten stroomopwaarts van het gebied ondertussen sterk afgenomen is.

Beheer en aanbevelingen

Beheermatig is het aantal pijlstaarten wellicht moeilijk op te krikken. Hun aantallen worden bepaald door de hoeveelheid aanwezig voedsel en de foerageermogelijkheden in matig diep water. Momenteel weet het INBO niet welke maatregelen een positief effect zouden kunnen hebben.