Doelen

Op Linkerscheldeoever zijn verschillende vormen van natuurbescherming van kracht. Sommige soorten zijn opgenomen in het S-IHD-besluit. Voor andere soorten zijn er compensatiedoelen vastgelegd. Ook daarbuiten zijn er beschermde soorten. Tot slot heb je de beschermde habitats van het Vogelrichtlijngebied op Linkerscheldeoever.

Via monitoring gaan we enerzijds na of de Vogelrichtlijn- en de Habitatrichtlijngebieden op Linkerscheldeoever een gunstige staat van instandhouding hebben. Anderzijds evalueren we of de natuurcompensatiemaatregelen het gewenste positieve effect hebben. Er lopen monitoringprogramma’s voor broedvogels, doortrekkende en overwinterende watervogels, andere beschermde dier- en plantensoorten, en habitats.

Elk jaar stellen we een monitoringrapport op dat de toestand en de evolutie van de aanwezige en nieuw ontwikkelde natuur in kaart brengt.

Ook voor eventuele toekomstige natuurcompensaties zal een geschikte monitoring belangrijk zijn. Daarmee bedoelen we een monitoring die de effectiviteit van de natuurcompensatie opvolgt, die adviezen formuleert die toelaten om het juiste beheer aan te houden en die past binnen de monitoring die nu voor de bestaande natuurgebieden loopt.