Over ons

De Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever heeft als doel om de Europees beschermde natuur op Linkerscheldeoever in een gunstige staat van instandhouding te brengen en om de natuurcompensaties voor de haven van Antwerpen op te volgen. Dat doen we over alle tegengestelde belangen heen en samen met alle betrokkenen.  

Identikit

Naam: Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever 

Afkorting: BC LSO 

Start: 2002 

Geldend protocol: 26 juni 2007 

Opdracht: het opvolgen en begeleiden van: 

  • de realisatie van natuurcompensaties voor ontwikkelingen in de haven van Antwerpen
  • de gunstige staat van instandhouding voor de doelsoorten van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn

Werkwijze: monitoring, overlegplatform, andere natuurontwikkelingsmaatregelen

Onze opdracht

  • Gerealiseerde natuurcompensaties en toekomstige havenontwikkelingen met mogelijke nieuwe compensatieopgaves opvolgen en begeleiden.
  • De realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied en het Habitatrichtlijngebied op Linkerscheldeoever opvolgen en begeleiden.
  • Een vinger aan de pols houden bij lopende en toekomstige ontwikkelingen en projecten op Linkerscheldeoever met een mogelijke impact op de instandhoudingsdoelstellingen.

Vergaderingen

De Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever komt regelmatig samen.

Onze leden

Lieven Nachtergale (voorzitter), Jos Rutten (Agentschap voor Natuur en Bos; plaatsvervanger: Laurent Vanden Abeele), Paul Weemaes (Algemeen Boerensyndicaat vzw; plaatsvervanger: Peter Relaes/Paul Cerpentier), Matthias Vercauteren (Boerenbond; plaatsvervanger: Maarten Stuer), Marc Van de Vijver (gemeente Beveren; plaatsvervanger: Filip Kegels), Pascal Buytaert en Herwin De Kind (gemeente Sint-Gillis-Waas; plaastvervanger: Martin Lelie), Aard Van der Donckt en Steven Vervaet (gemeente Zwijndrecht; plaatsvervanger: Manu Vandamme), Toon Tessier (Havenbedrijf Antwerpen; plaatsvervanger: Greet Bernaers/Johan Hoeben), Peter Van de Putte (Maatschappij Linkerscheldeoever; plaatsvervanger: Paul Nelen/Christa Schaut), Peter Symens (Natuurpunt; plaatsvervanger: Johan Baetens), René Maes (Natuurpunt Waasland), Theo De Roeck en Karel Van Dijck (Polder van het Land van Waas; plaatsvervangers: Caroline Neels en Katleen Vinck), Jan Verboven (Vlaamse Landmaatschappij; plaatsvervanger: Leen Van Nieuwerburgh), Katrien Janssen (Dep. Landbouw en Visserij; plaatsvervanger: Dirk Remue), David Stevens (Dep. Omgeving), Tim Gregoir (Dep. Mobiliteit en Openbare Werken; plaatsvervanger: Peter Van De Vijver) en Chris Danckaerts (De Vlaamse Waterweg; plaatsvervanger: Wim Dauwe).

Permanente genodigden en deskundigen

Bram Vereecken (Agentschap voor Natuur en Bos; plaatsvervanger: Tom Maes), Hans De Bock (gemeente Beveren; plaatsvervanger: Christa Maes/Sven Heyndrickx), Laura Verlaeckt en Joris Vanderhallen (Havenbedrijf Antwerpen; plaatsvervangers: Dorien Van Cauteren en Sven Heyndrickx), Geert Spanoghe (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; plaatsvervanger: Ralf Gyselings), Jan Balliauw (Polder van het Land van Waas), Mieke Vander Elst en Piet Thys (De Vlaamse Waterweg; plaatsvervanger: Dorien Verstraete) en Sofie Coppens (VOKA – Alfaport).

Occasionele genodigden en deskundigen

Nu en dan nodigen we vertegenwoordigers en deskundigen van studiebureaus en bedrijven uit om hun expertise over een agendapunt te delen.

Ons personeel

Personeel van de Beheercommissie

Voorzitter

Lieven Nachtergale

lieven.nachtergale@vlaanderen.be  

Secretaris

Hilde Van Doorselaer

hilde.vandoorselaer@vlaanderen.be 

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) 

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 73

9000 Gent

De taken van de voorzitter en de secretaris zijn beschreven in het huishoudelijk reglement. De voorzitter wordt geacht neutraal te zijn en waakt over de realisatie van de opdracht van de Beheercommissie (zie artikel 3, §1). 

De secretaris maakt geen deel uit van de Beheercommissie en wordt aangeworven door Natuur en Bos. Natuur en Bos betaalt de personeels- en de werkingskosten van het secretariaat van de Beheercommissie. De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat in voor de huisvesting en de daaraan verbonden kosten.

Personeel van Natuur en Bos

In het kader van het beleid, het beheer en de handhaving van de natuur op Linkerscheldeoever, zijn de volgende medewerkers aan de slag binnen Natuur en Bos:

Projectleider LSO en KBR

Laurent Vanden Abeele

laurent.vandenabeele@vlaanderen.be 

Boswachter

Bram Vereecken

bram.vereecken@vlaanderen.be 

Natuurarbeiders

Een derde van de tijd werkt een arbeidersploeg van Natuur en Bos onder leiding van Laurent Flostroy op Linkerscheldeoever. Dat komt overeen met 2 voltijdsequivalenten (VTE). Deze ploeg bestaat verder uit: Michael De Bock, Filip Hesters, Sven Levrau, Johan Mommaerts, Jeffrey De Roos en Wouter D’Hamers.

Personeel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

In het kader van de monitoring op Linkerscheldeoever zijn de volgende medewerkers aan de slag binnen het INBO:

Monitoring avifauna

Geert Spanoghe

geert.spanoghe@inbo.be 

Monitoring vegetatie en hydrologie

Ralf Gyselings

ralf.gyselings@inbo.be 

Projectbureau 

Binnen Natuur en Bos zijn de volgende medewerkers aan de slag voor het projectbureau: 

Suzanne Pörtzgen (0,6 VTE) - Projectmedewerker, overheidsopdrachten

suzanne.portzgen@vlaanderen.be 

Isha Van Alsenoy (1 VTE) - Expert natuurprojecten Linkeroever Schelde/haven van Antwerpen

isha.vanalsenoy@vlaanderen.be 

Het projectbureau ontstond in 2019 uit de noodzaak aan doortastende optimalisatiewerken en een doorgedreven (herstel)beheer. Het wordt gefinancierd door de Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Onze werkgroepen

Werkgroep optimalisatie en beheer

Deze werkgroep buigt zich over de beheer- en optimalisatiewerken voor de doelsoorten van het S-IHD-besluit en de compensatieopgaves.

In totaal beslaan de leefgebieden van deze soorten op Linkerscheldeoever meer dan 1300 hectare. 

De werkgroep zorgt voor praktische afspraken rond uitvoering, planning, prioriteiten, knelpunten, taakverdeling, financiering … tussen de verschillende partners. Binnen deze werkgroep worden ook de beheervisies en -plannen opgemaakt. Dat gebeurt in onderling overleg.

Werkgroep strand en plas

Deze werkgroep volgt de jaarlijkse balans op van de beschikbare strand- en plasvlaktes. Jaar na jaar wordt geprobeerd om ruim voor het broedseizoen de nodige oppervlakte ‘strand en plas’ te voorzien voor de compensatiedoelstellingen in het kader van het natuurcompensatieplan Deurganckdok (streefdoel: 200 hectare) en voor de populatiedoelstellingen van de specifieke natuurdoelen.

Buitengewone thematische werkgroepen

Occasioneel organiseren we werkgroepen rond specifieke thema’s. Zo vonden er al vergaderingen plaats over motorcrossers, windturbines en de bruine kiekendief.

Onze partners

Meer info

Google