Kluut

Bescherming
Doelsoort S-IHD-besluit

Natuurdoel

In 2022 bedroeg het aantal broedterritoria 178, waarvan 175 in de compensatiegebieden voor Deurganckdok. Zowel de instandhoudingsdoelstellingen als de compensatiedoelstelling zijn hiermee niet behaald.

Na de serieuze dip in 2018 en 2019 halen we nu toch enkele jaren beduidend hogere aantallen. Niet alleen het aantal broedkoppels, maar ook het aantal vliegvlugge jongen stijgen, Dat geeft garanties voor de toekomst! De elektrische afrasteringen van de  weidevogelgebieden en van het Gedempt Doeldok werpen hun vruchten af. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen moet het behalen van een populatie die jaarlijks vlot over de 200 broedparen gaat een haalbaar doel zijn. Door monitoring van nest- en uitvliegsucces houden we een vinger aan de pols om verwachte of onverwachte verliezen tijdig in kaart brengen.

Beheer en aanbevelingen

Kluten gedijen in wijdse, vegetatiearme gebieden met een hoge waterstand in het prille voorjaar. Elektrisch omrasterde gebieden garanderen een goede vestiging. Bomen of andere naburige landschapselementen geven een negatief effect op het broedsucces door predatie van vogels op jongen. Dit blijft een heel belangrijk aandachtspunt, tot een heel eind buiten het eigenlijke broedgebied.