Lepelaar

Bescherming
Bijlage 1 Vogelrichtlijn , doelsoort s-IHD-besluit

Natuurdoel

In 2022 bedroeg het aantal broedterritoria 38. De instandhoudingsdoelstellingen zijn niet behaald. Voor deze soort zijn er geen compensatiedoelstellingen.

Ongeveer de helft van de Vlaamse Lepelaars zit op de Verrebroekse Plassen. In de graslanden van Doelpolder Noord verminderde het aantal broedparen van 4 naar 2. Met een broedsucces van 1,6 uitgevlogen jongen per broedpaar scoren we boven het langdurig gemiddelde en een heel stuk hoger dan in het koude en natte voorjaar van 2021 toen het broedsucces maar op 0,9 lag. Op 20 jaar tijd werden er in Verrebroek nu al 555 jonge Lepelaars uit 396 nesten grootgebracht. Uit het kleurringonderzoek zien we ook een heel aantal van deze vogels al dan niet tijdelijk terugkeren naar hun geboorteplaats. 

Beheer en aanbevelingen

Sinds het begin van de monitoring is er heel wat foerageergebied bijgekomen op de Linkerscheldeoever, zowel binnendijks als in estuariene gebieden. We hebben nu twee heel verschillende broedplaatsen. Vestigingen lijken mogelijk in heel wat beschermde gebieden, zowel op eilanden, takkenhopen in het water als op het land. Bij elke nieuwe vestiging wordt best overwogen of op deze plaats gedurende 4 à 5 maanden veilig zal zijn, zowel op vlak van grondpredatoren toe werkzaamheden. 


Momenteel moeten bij havenactiviteiten die potentieel verstorend zijn, steeds duidelijke afspraken gemaakt worden voor het broedseizoen. Daarnaast maakten windmolens en hoogspanningen al verschillende slachtoffers. Een toekomstige verhuis van de kolonie naar het noordelijk gebied zou voor deze soort wellicht net iets beter uit kunnen pakken.