Bruine kiekendief

Soort
Bescherming
Bijlage 1 Vogelrichtlijn, compensatie Deurganckdok

Natuurdoel

In 2022 waren er 3 broedterritoria, waarvan 1 in de compensatiegebieden voor Deurganckdok. Noch de instandhoudingsdoelstellingen, noch de compensatiedoelstelling voor Deurganckdok zijn hiermee behaald. 

Door een geoptimaliseerd  beheer ten voordele van deze soort de laatste jaren, lijkt de trend te keren. In het Schor Ouden Doel leidde een nest tot minstens 2 uitgevlogen jongen. Daarnaast waren zowel in Haasop als Verrebroekse Plassen broedparen aanwezig die op basis van waarnemingen wel een nest maakten, maar waar verstoring of nestpredatie niet tot succes leidden.

Op het Galgenschoor (Rechteroever) waren er weer vijf broedparen aanwezig. Voor deze vogels is het noordelijk gedeelte van Linkeroever een onmisbaar foerageergebied.
 

Beheer en aanbevelingen

Het beheer en de inrichting van heel wat natuurgebieden, zou de negatieve trend moeten keren. Heel wat natuurgebieden werden geschikter als broed- en als foerageergebied. De rust en veiligheid nam er toe. In 2022 zien we daar al de eerste tekenen van. Maar de komende jaren zullen deze positieve trend nog moeten bevestigen. Meer verspreide broedgevallen over het Linkerscheldeoevergebied zijn mogelijk, op voorwaarde dat de waterstand hoog genoeg is, vooral in gebieden zonder elektrische afrastering. Veilige broedplaatsen, rust in de broedgebieden én voldoende foerageermogelijkheden in en buiten de natuurgebieden blijven aandachtspunten.