Bergeend

Bescherming
Doelsoort S-IHD-besluit

Natuurdoel

Wintergemiddelden en wintermaxima van bergeend op de Linkerscheldeoever: De aantallen van de bergeend vertonen een piek rond 2012. De laatste winters liggen de aantallen weer lager. De ondergrens van de doelstelling voor het wintergemiddelde werd enkel tijdens de piekjaren net gehaald, maar de laatste jaren niet meer. De weidevogelgebieden herbergen het gros van de aantallen, met Drijdijck voorop. Door de maart-telling, wanneer bergeenden zich over het hele broedgebied verspreiden, lijken alle gebieden wel wat aantallen te hebben. De ondergrens van de doelstelling voor het wintergemiddelde werd enkel tijdens de piekjaren net gehaald, maar de laatste drie jaar niet meer.

Beheer en aanbevelingen

Rust en voldoende open water in grote natuurgebieden zijn voor alle eendensoorten van belang. De inrichting van getijdengebieden (zoals een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij) zal wellicht een gunstige invloed hebben op de bergeend.