Begraasd schor

Een begraasd schor is een open gebied onderhevig aan getijdenwerking met brak of zilt water, al dan niet gecontroleerd (zoals een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij of een buitendijks gebied). Het wordt begraasd en is ontwikkeld als buitendijks zilt grasland met vegetaties van het verbond van gewoon kweldergras, het verbond van stomp kweldergras en het verbond van Engels gras. Langs de randen van de kreken zijn slikzones. Net als rietschor en slikken met eilanden kan dit leefgebied beschouwd worden als het Europees habitattype 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

Doel
xx

De oppervlakte estuariene of getijdennatuur ligt nog veel te laag om de doelen te kunnen halen. Zeker als grondpredatoren zoals de vos een bijkomend probleem vormen voor grondbroeders, zoals de bruine kiekendief.