Grauwe gans

Bescherming
Doelsoort S-IHD-besluit

Natuurdoel

Wintergemiddelden en wintermaxima van grauwe gans op de Linkerscheldeoever: xxx De aantallen van de grauwe gans bleven de laatste twee decennia ongeveer gelijk. Gemiddeld halen we net de vork van de instandhoudingsdoelstelling voor de wintermaxima. Het wintergemiddelde is significant hoger in winters met meer ijsdagen. Er zitten meer grauwe ganzen in de natuurgebieden dan in de polders. Anders dan kolganzen zijn ze ook steevast te vinden op de schorren en waterplassen. Normaal halen we het maximumaantal vóór de winterkoude (oktober-november). Koude periodes na die periode kunnen voor hogere aantallen zorgen dan normaal. Dat leidt tot een hoger wintergemiddelde zonder dat het wintermaximum beïnvloed wordt. Zonder de uitschieter bij de wintermaxima in 2010-2011 zou er zelfs geen sprake zijn van een trend.

Beheer en aanbevelingen

Het gros van de grauwe ganzen zit ’s winters op oogstresten. De soort is verlekkerd op de wortelknollen van ‘heen’, een veelvoorkomende plant. De toename van getijdennatuur, waar heen een dominante plaats in zal nemen, zal dus ook een voordeel zijn voor de grauwe gans.