Doelpolder Noord Yves Adams

Doelpolder Noord

Als compensatie voor Deurganckdok kreeg Doelpolder Noord in 2006 vorm als weidevogelgebied. Met de realisatie van het Sigmaplan vormt het in de toekomst, samen met Doelpolder Midden, één getijdengebied: een kreken- en geulenstelsel met een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). De Vlaamse Regering legde 2025 vast als startdatum voor de realisatie ervan. Ook daarna, zal het gebied als broedgebied voor weidevogels blijven functioneren.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Doelpolder Noord (met de Brakke Kreek) groeide de laatste jaren uit tot een paradijs voor weide- en andere watervogels. Dankzij een inhaalbeweging in het beheer werd er vanaf 2018 heel wat wilgenopslag en andere houtige vegetatie weggehaald. … Vanaf juni tot november helpen koeien van lokale landbouwers, de openheid van de graslanden te onderhouden. In het oostelijk deel van de Doelpolder worden jaarrond ook konikpaarden ingezet. Bovendien wordt er jaarlijks gemaaid. Dit herstel van de openheid van het landschap in combinatie met het beveiligen van het gebied tegen grondpredatoren vormde de sleutel tot het succes. Een elektrisch raster rond het ganse gebied, vormde een boost in de aantallen van enkele kwetsbare soorten: kluut, tureluur, scholekster, kievit, grutto, slobeend, wintertaling, brandganzen, de smient, kleine zwanen. Niet enkel op de eilanden, maar ook in de graslanden zelf begonnen vogels te broeden. Het toont aan dat Doelpolder Noord niet enkel veilig is, maar dat vogels dat massaal ook zo aanvoelen.    

Hydrologie

Twee extreem droge voorjaren (in 2019 en 2020) tonen het belang aan van voldoende waterpartijtjes voor weidevogels. Het waterbeheer moet anticiperen op voorjaarsdroogte of verlies van grondwater voorkomen door het opstuwen van water. Het tijdig rijten van de grachten in functie van de waterhuishouding is belangrijk en gebeurt best voor eind oktober.

Beheer en aanbevelingen

  • Openhouden van het landschap

De openheid van het landschap speelt  een grote rol. Begrazing gebeurt best pas na 15 juni: weidevogelgebieden trekken heel wat soorten aan die later broeden (kluut, kleine plevier, zwartkopmeeuw).

  • Predatiebescherming

De monitoringsresultaten tonen dat elektrische rasters werken om predatoren buiten te houden, maar vooral in combinatie met een goed beheer binnen en buiten het raster.

  • Ondersteuning beleid

Willen we de werken in het kader van het Sigmaplan voor de Doelpolder effectief kunnen opstarten in 2025, dan starten we best met de voorbereidende studies en procedures, binnen het kader van de afspraken neergelegd in de Verbondstekst.