Schor Oudendoel Yves Adams

Schor Ouden Doel

Tussen Prosperpolder en de Schelde ligt het Schor Ouden Doel in de noordelijkste uithoek van het Waasland, op de grens met Nederland. Schor Ouden Doel is dus een buitendijks gebied, een brakwaterschor: onder invloed van het getij wordt het tweemaal per dag zowel door zout water vanuit de Noordzee, als door zoet water vanuit de Schelde, overspoeld. Deze slikken wemelen van wormpjes en kreeftjes en ander lekkers waar watervogels tuk op zijn. De hoger gelegen schorren lopen alleen onder bij storm en springtij. Het gebied is in 1993 aangekocht door en in beheer van Natuurpunt.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Vogels die het goed doet in Schor Ouden Doel zijn de kleine karekiet en de rietgors. De bruine kiekendief daarentegen blijft hier te afwezig. In 2019 en 2020 was er één territorium in Schor Ouden Doel, maar in 2020 leidde dit niet tot een broedgeval. De vos in combinatie met een lage waterstand, vormt hier wellicht een grote rem in.

Hydrologie