Havengebied

Een aantal braakliggende haventerreinen zijn belangrijk als foerageergebied voor de bruine kiekendief of herbergen andere natuurwaarden. Soms gaat het om terreinen die op termijn kunnen worden ingenomen voor de havenontwikkeling (zie braakliggende haventerreinen), maar soms ook om terreinen of stroken die waardevol zullen blijven voor de natuur. Via een gepast beheer in het kader van het netwerk van ecologische infrastructuur van de haven (EIN) vormen ze een belangrijk ondersteunend netwerk: als foerageergebied voor de bruine kiekendief, maar ook (tijdelijk en afhankelijk van het ontwikkelingsstadium) voor watervogels, koloniebroeders en andere soorten, zoals de rugstreeppad. Een visie op het beheer van de gebieden van het EIN staat in het Soortenbeschermingsprogramma van de haven van Antwerpen.

Doel
xx

Soorten van dit leefgebied

Broedvogels
Andere beschermde soorten

De algemene ecologische waarde van de verspreid liggende restgronden in functie van de instandhoudingsdoelstellingen blijft al geruime tijd achteruitgaan. Dat is een gevolg van de vegetatiesuccessie en de geleidelijke inname van het havengebied, die de openheid van de braakliggende terreinen en de waarde ervan (bijvoorbeeld als foerageergebied voor de bruine kiekendief) deed dalen.

Beheer en aanbevelingen

Voor de braakliggende terreinen die in privé-eigendom of in concessie zijn, is op dit moment geen beheer van toepassing in functie van de instandhoudingsdoelstellingen, tenzij in functie van specifieke mitigerende maatregelen. Voor het EIN verwijzen we voor het beheer door naar de maatregelen genomen in uitvoering van het Soortenbeschermingsprogramma.

Inrichtingsbeheer

Binnen het netwerk van ecologische infrastructuur zijn op enkele plaatsen inrichtingswerken gebeurd in functie van de rugstreeppad, zoals de aanleg van voortplantingspoelen en ecotunnels.

Omvormingsbeheer

De successie op de R2-vlakte heeft zich al te ver doorgezet om nog via het reguliere maai- en begrazingsbeheer onder controle te kunnen krijgen. Een ontbossing dringt zich hier op.

Eindbeheer

We hebben schapen ingezet om de begroeiing kort te houden. Vrijwilligers hebben vegetatie verwijderd uit de rugstreeppadpoelen in de R2-vlakte.

Aanbevelingen

Op korte termijn hebben we geen aanbevelingen voor het beheer en de optimalisatie van deze terreinen. Het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever bereiden een dossier voor om het verlies aan leefgebied bij de ingebruikname van de verspreid liggende restpercelen in het havengebied te compenseren.