Kolgans

Bescherming
Doelsoort S-IHD-besluit
Kenmerken
ecopedia.be/dieren/kolgans

Natuurdoel

Wintergemiddelden en wintermaxima van kolgans op de Linkerscheldeoever: xxx Op Linkerscheldeoever overwintert een behoorlijke populatie kolganzen. We halen de doelstellingen voor het wintergemiddelde en wintermaximum ruim. Sinds de ontwikkeling van de weidevogelgebieden is het aantal kolganzen meer gestegen op de natuurlijke graslanden dan in de polder. Het poldergedeelte van het Vogelrichtlijngebied blijft evenwel erg belangrijk voor deze soort. De laatste winters waren er vooral in Prosperpolder Zuid en Grote Geule veel kolganzen. In Doelpolder Noord namen de aantallen sterk af. Daar komen nu vooral vele honderden tot enkele duizenden brandganzen grazen. Mogelijk speelt hier een soort van competitie voor verse grassprietjes en zijn de brandganzen door hun minder schuwe karakter in het voordeel.

Beheer en aanbevelingen

Graslanden met korte, grazige vegetatie is waar een grote grazer als de kolgans tuk op is, net als veel andere broedvogels en overwinteraars op Linkerscheldeoever. Grote groepen ganzen hebben daarnaast behoefte aan rust. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt op Linkerscheldeoever.