Visdief

Soort
Bescherming
bijlage 1 Vogelrichtlijn, compensatie Deurganckdok

Natuurdoel

In 2022 bedroeg het aantal broedterritoria 290, allemaal gelegen in de compensatiegebieden voor Deurganckdok. De instandhoudingsdoelstellingen zijn hiermee behaald, maar de compensatiedoelstelling niet

Met een bezetting van alle aanwezige vlotten gecombineerd met een paar eilandkolonies, haalden we ongeveer het maximum aantal territoria van de laatste 20 jaar. Bovendien kwamen zowel in Doelpolder Noord als Prosperpolder Noord, met telkens ongeveer 100 broedparen, heel wat jongen groot. Al moesten Putten West en Verrebroekse Plassen wellicht niet onderdoen, toch zeker niet op de vlotten. Voor heel wat van de  broedvogels was hier ook hun geboorteplaats, wat bevestigd werd aan de hand van kleurringen. 

Beheer en aanbevelingen

Met de jaarlijkse vestiging van Visdieven in de grasvlakte van Doelpolder Noord hebben we er, naast eilanden en vlotten, een derde broedhabitat bij. Deze is van ver bijna onzichtbaar in het gras. Visdieven broeden tussen de meeuwen op de vlotten zolang daar nog genoeg plaats is. Het later beschikbaar stellen van vlotten is voordelig voor de Visdief aangezien zij anders het risico lopen dat de vlotten al gekoloniseerd zijn door meeuwen. Het broedseizoen loopt ook wat meer uit zodat op sommige vlotten nog heel wat Visdieven gaan broeden als de Kokmeeuwen en de vroege broeders de vlotten al verlaten hebben. Dit maakt het correct bepalen van het aantal broedparen lastig en de piektelling, zo rond het uitkomen van de eerste jongen, moet dus als een onderschatting gezien worden.