Porseleinhoen

Soort
Bescherming
Bijlage 1 Vogelrichtlijn

Natuurdoel

In 2022 bedroeg het aantal broedterritoria 0. De instandhoudingsdoelstellingen zijn hiermee niet behaald. Voor deze soort zijn er geen compensatiedoelstellingen.

In heel Vlaanderen zijn er nauwelijks gebieden waar de soort jaarlijks zingend wordt aangetroffen. Zo ook op Linkeroever, waar het voorkomen nog minder regelmatig is. Door de lage waterstanden waren de omstandigheden de laatste jaren hier helemaal niet gunstig voor deze soort. 

Beheer en aanbevelingen

In de gebieden met een geschikte watertafel streven we naar overjarig riet voor andere doelsoorten. Maar voor de Porseleinhoen zijn verruigde natte graslanden, zeggen- en pitrusvegetaties met een afwisseling van diepe (tot 30 cm) en ondiepe delen ideaal. Om territorialiteit te vertonen heeft de soort daarvan een vrij grote oppervlakte nodig, in de grootte orde van enkele tientallen hectaren. In het ideaal scenario dat de doelstellingen voor rietland ruim gehaald worden, zou een intensiever maaibeheer in een zone met potenties voor grote zeggenvegetaties kunnen aanbevolen worden voor de Porseleinhoen.