Vogelakker

Gezocht! Landbouwers om 150ha landbouwgrond Bruine Kiekendiefvriendelijk te beheren

2023-05-03

De Bruine Kiekendief, een Europees beschermde roofvogel, verdween de laatste jaren meer en meer uit het landschap. Het Agentschap voor Natuur en Bos kreeg de opdracht deze vogelsoort vooruit te helpen door 150 ha landbouwgebied, verspreid over de gemeenten Beveren, Zwijndrecht en Sint-Gillis-Waas, voedselrijker te maken voor deze soort. Dat kan onder meer via specifieke landbouwteelten die zowel voor de Kiekendief als voor de landbouwer, interessant zijn.

Wanneer? Vanaf 2024 

Waar? Binnen de groene gebieden op bijgevoegde kaart zoeken we 90 ha overheidsgronden en 60 ha particuliere gronden waarop landbouwers vrijwillig maatregelen kunnen nemen.

Welke maatregelen en vergoedingen? Alle maatregelen zijn vrijwillig.

Beheerovereenkomsten30ha particuliere grondenLandbouwers verbouwen specifieke teelten en/of nemen maatregelen op hun eigen gronden tegen een vaste vergoeding per ha per jaar.
Pasmuntovereeenkomsten30ha particuliere gronden + 60ha overheidsgrondenLandbouwers verbouwen op hun eigen gronden specifieke teelten en krijgen kosteloos overheidsgronden in beheer waarop ze dezelfde teelten toepassen (luzerne, grasklaverkruiden, graan, ev. een verdienteelt als aardappel of vlas …).
Contractlandbouw25 ha overheidsgrondenLandbouwers krijgen een vergoeding om specifieke beheerwerken uit te voeren op overheidsgronden.

Interesse om mee te werken?

Via deze link komt je op het interesseformulier. Landbouwers die dit invullen, houden we op de hoogte van de komende stappen en activiteiten.

  • Dit Dubbel Doel-project komt niet enkel de Bruine Kiekendief ten goede. Het biedt ook een landbouwverdienmodel dat kan werken in jouw bedrijf. 
  • Veilig en vrijwillig experimenteren met agro-ecologische landbouw. Natuur gebruiken als hulpmiddel? Je kan ervaring opdoen met alternatieve teeltwijzen , (biologisch) bodemherstel, natuurlijke preventie tegen plagen en ziektes, klimaatrobuustheid … 
  • Lange termijn! De overheidsgronden worden kosteloos en op lange termijn in beheer gegeven (minstens 20 jaar via verlengbare contracten van 6 jaar). Je kan ze duurzaam in je landbouwbedrijfsvoering opnemen en het loont de moeite te investeren in deze gronden. 
  • Met teelttechnisch advies en bedrijfsbegeleiding ondersteunen we je bij het succesvol uitvoeren van deze maatregelen. 
  • Meten is weten. Doorheen het project volgen we het aantal Bruine Kiekendieven, muizen, insecten, regenwormen … op. Even belangrijk zijn de landbouwkundige resultaten: hoeveel er wordt geoogst, de oogstkwaliteit, de afzet, de prijszetting en de landbouwbodem (nutriënten, structuur, verzilting, koolstof …). Waar nodig sturen we de maatregelen bij. 
  • We zorgen voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemende landbouwers maar we leren ook van andere experten.