Roerdomp

Soort
Bescherming
bijlage 1 Vogelrichtlijn

Natuurdoel

In 2022 bedroeg het aantal broedterritoria 1, waarmee de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn behaald. Voor deze soort zijn er geen compensatiedoelstellingen.

Na enkele jaren aanwezigheid van een broedpaar op de Steenlandpolder werd er in 2022 enkel een territoriaal mannetje waargenomen op de Verrebroekse Plassen. Er was geen aanwijzing van een nest of geslaagd broedgeval, maar door goed verstopte nesten en verborgen levenswijze zou er hier of zelfs terug op Steenlandpolder wel een nest kunnen geweest zijn, al zijn er geen voedselvluchten van het wijfje of uitgevlogen jongen opgemerkt.

Beheer en aanbevelingen

Grote oppervlaktes riet in voldoende diep water creëren voor deze soort veilige broedplaatsen. Daarvoor zijn we op Linkeroever afhankelijk van neerslagoverschot, wat we al enkele jaren missen. Voor de komende jaren zijn voldoende natte winters wenselijk. De gebieden lijken geschikt voor minstens een paar territoria van Roerdomp en uit het verleden weten we dat die er plots  wel kunnen zijn.