Vlakte Van Zwijndrecht Yves Adams

Vlakte van Zwijndrecht

De Vlakte van Zwijndrecht is een opgespoten terrein met een gevarieerd landschap van zandige gronden en ondiepe waterplassen. In de grote plas, ligt een broedeiland. Sedert 2008 doet de Vlakte van Zwijndrecht dienst als tijdelijke strand- en plasvlakte als onderdeel van de 200 ha 'strand en plas' -compensatiegebieden in het kader van Deurganckdok. In 2011 werd het heringericht mét een broedeiland.

Evaluatie en habitatontwikkeling

De Vlakte van Zwijndrecht heeft een tijdelijk karakter. Dat maakt dat de eerste jaren weinig werd geïnvesteerd in het gebied. De vegetatiesuccessie zorgde dat in het gebied al snel niet echt meer sprake was van een pionierssituatie. Na de vernietiging van het GRUP veranderde de perceptie op het gebied. Ook de Vlakte van Zwijndrecht moet nu maximaal bijdragen aan de instandhoudingsdoelen. Sedert 2018 werd hard gewerkt aan de optimalisatie van het gebied. De verruiging en bosopslag werden teruggedrongen. Een elektrische afrastering werd geplaatst rond het broedeiland om grondpredatoren buiten het gebied te houden. Dankzij het jaarlijks maaibeheer en het begrazingsbeheer blijft het landschap er nu open. Deze optimalisatie liet zich meteen voelen aan de toename van het aantal (doel)soorten in het gebied.  

Hydrologie

Beheer en aanbevelingen

  • Behoud pionierssituatie:

De begrazing door konikpaarden tijdens het broedseizoen en een jaarlijkse maaibeurt, garanderen het behoud van de openheid van het landschap over de Vlakte. Daarnaast werd het broedeiland afgeplagd in 2020 om terug tot een pionierssituatie te komen.

  • Predatiebescherming

Rond het broedeiland werd een elektrisch voswerend weidevogelraster geplaatst in 2019. Bij een goed onderhoud van dit raster, is dit een ideale uitgangssituatie voor strand- en plasbroeders.