Steenlandpolder Yves Adams

Steenlandpolder

In het compensatieplan voor Deurganckdok werd de Steenlandpolder opgenomen als een compensatiegebied waarbinnen 10ha ‘riet en water’ moest gerealiseerd worden, bovenop de reeds bestaande rietbiotoop. In het noordelijk deel van Steenlandpolder, is in 2008 een deel opgenomen voor de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding. Het biotoopverlies ten gevolge van dit ganse project, werd gecompenseerd door de creatie van “Rietveld Kallo’. Steenlandpolder vormt een onderdeel van de ‘overige braakliggende haventerreinen’ en maakt deel uit van de Ecologische Infrastruuur (EIN).

Evaluatie en habitatontwikkeling

  • In 2019 was er een territorium van bruine kiekendief in de Steenlandpolder, maar tot broeden kwam de bruine kiekendief er niet. Roerdomp daarentegen kwam er wel tot broeden in 2019 en in 2020.
  • Steenlandpolder is een kerngebied voor de rugstreepppad.
  • Hydrologie

Beheer en aanbevelingen

  • Openheid landschap behouden

Om de openheid van het landschap te herstellen, werd het zuidelijk deel van Steenlandpolder in 2021 ontbost. Het gebied wordt jaarlijks gemaaid.

  • Rugstreeppad

In 2022 moeten afgravingen en een herprofilering van het gebied de populaties van rugstreeppadden een duw in de rug geven. Nieuwe poelen werden uitgegraven. Ophogingen rond de poelen moeten deze beschutten tegen teveel wind.