Spaans Fort

Als een groen lint tussen de haven en de bewoners van Verrebroek, ligt Spaans Fort: een relatief klein natuurgebied rond twee waterplassen met veel oevers, omgeven door riet. In de winter is het een trekpleister voor overwinterende watervogels. In de lente broeden er zeldzame beschermde soorten zoals de blauwborst. Ter compensatie van biotoopverlies bij de realisatie van het logistiek park Waasland 1, kreeg Spaans Fort een compensatieopgave van 8ha riet en water met daarbovenop een compensatie voor rugstreeppad. Het gebied is ingericht sedert 2010.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Spaans Fort voldoet kwalitatief nog niet als een volwaardig gebied voor riet en water. Voldoende ondergedoken waterplanten en een uitbreiding van het (water)riet moeten de kwaliteit van het gebied in de toekomst ondersteunen. Rugstreeppad doet het goed met Spaans Fort als stapsteen in het netwerk uitgetekend voor de soort. Vleermuizen gebruiken de waterpartijen van Spaans Fort om boven en langs te foerageren, vooral in de winter.

Beheer en aanbevelingen

  • Beheerplan
In 2020 - 2021 werkten we een inrichtingsplan uit voor Spaans Fort, dat het ontwerp beheerplan waar nodig concretiseert. De goedkeuringsprocedure voor het beheerplan, inclusief de publieke consultatie met bewonerswandeling, werd ingeluid. Voor omwonenden is dit gebied als groene buffer tussen het woongebied en de haven, van groot belang. Hun recreatiewensen in evenwicht brengen met de nood en de verplichting om dit gebied voor riet en water optimaal te ontwikkelen, conform de compensatieopgave, is een uitdaging. In de winter kan schaatsen op de plas alvast wel  - tenminste als de dikte van het ijs dat toelaat.