Rietveld Kallo Yves Adams

Rietveld Kallo

Rietveld Kallo vormt samen met Groot Rietveld een groene long voor de inwoners van Kallo. Deze rietlanden herbergen unieke stukken natuur. Zeldzame vogels als de roerdomp, de woudaap, de bruine kiekendief … kunnen er broeden. In de winter rusten er vogels als de lepelaar, de smient, de wintertaling … Rietveld Kallo vormt een compensatie voor de natuurwaarden die verloren gingen in de Steenlandpolder en de Haasop bij de aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel. Door op de vroegere akkers de teellaag af te graven, ontstonden uitgestrekte plassen.

Evaluatie en habitatontwikkeling

 • De droogte roerde zich de laatste jaren ook in Rietveld Kallo. Maar dit gebied lig er sedert 2020 wél goed bij! Het waterpeil wordt er in de wintermaanden al verhoogd door het inbrengen van extern water met een pomp. Een succesverhaal dat vanaf 2021 ook in andere gebieden wordt toegepast.
 • Kleinere rietvogels als kleine karekiet, bosrietzanger en sprinkhaanzanger doen het overwegend goed in Rietveld Kallo. Ook waterral en kraakeend spotten we er regelmatig. Maar het blijft uitkijken naar opnieuw broedparen van roerdomp en bruine kiekendief in het gebied.
 • De rietaanplantingen, ingerasterd tegen ganzenvraat, slaan goed aan.

Hydrologie

Beheer en aanbevelingen

 •  

  • Beheerplan

  Met het goedgekeurde beheerplan, kreeg Rietveld Kallo in 2022 de erkenning als natuurreservaat. Dit garandeert een bescherming van het gebied op lange termijn.

  • Rietuitbreiding

  De rietaanplantingen in 2019 en 2020 werden uitgerasterd tegen ganzenvraat. Bij het instellen van het waterpeil wordt rekening gehouden met dit jong aangeplant riet.

  • Water

  Het verhogen van het winterwaterpeil door de invoer van extern water uit de langsgelegen landbouwgracht, is een succes: het waterpeil blijft ook de rest van het jaar voldoende hoog. Maar ook de waterkwaliteit is een aandachtspunt. Vertroebeling moet worden tegengegaan of teruggezet. Om tegemoet te komen aan de vereisten van de verschillende rietvogels en om de gebieden robuust te maken ten aanzien van schommelingen qua waterpeil, predatieveiligheid, weer en klimaat … is het nodig in te zetten op diversiteit in het omvormingsbeheer: plaggen, periodiek maaien van riet, maaiveldverlaging … In het water zelf, moet een actief ecologisch visstandsbeheer gevoerd worden gericht op de mineralisatie van de sliblaag en het voorkomen van de dominantie van te grote vissen. Voor viseters wordt regelmatig best jonge vis uitgezet. Voor Rietveld Kallo moet onderzocht worden of het afwisselend droogzetten van delen van de plas mogelijk is.

  • Openheid van het landschap

  Ook in Rietveld Kallo werd de openheid hersteld door het verwijderen van houtige vegetatieopslag.

  • Hoogspanningsleiding

  De beheercommissie drong frequent aan op het ‘vogelvriendelijker maken’ van de hoogspanningsleidingen boven Rietveld Kallo. De noodzaak aan een upgrade van een rij masten vormde voor Elia de perfecte opportuniteit om de dikke hoogspanningskabels boven het Rietveld te voorzien van: ‘avispheres’. Avispheres zijn bollen van 25 cm met één rode kant en één kant die ’s nachts oplicht, zodat ze 24 uur op 24 goed zichtbaar zijn. In totaal komen er, gefaseerd, 60 avispheres over een lengte van 1,8 km. Boven het rietveld staan twee rijen van masten: de westelijke rij kreeg in maart 2020 al ‘avispheres’ aangemeten. De andere leidingen volgen in de toekomst, wanneer het technisch mogelijk en opportuun is. Dit verkleint de aanvaringskans voor vogels aanzienlijk.