R2-vlakte

De R2-vlakte is een relatief klein gebiedje dat in 2003 werd ingericht als broedhabitat voor strand en plas-broeders als compensatie voor Deurganckdok. Maar die doelstelling werd in een latere fase weer verlaten: de spontane vegetatiesuccessie maakte het gebied er steeds minder geschikt voor. In 2010 werd in het gebied een compensatie ondergebracht voor rugstreeppadden (4 poeltjes) in het kader van de realisatie van de Kieldrechtsluis. Het gebied werd ook interessant voor rietvogels als blauwborst en rietgors. De R2-vlakte maakt deel uit van het netwerk van de ecologische infrastructuur van de Haven.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Omdat het riet in verdrukking raakte door de verregaande verbossing, werd die beheersachterstand weggewerkt en de oevers opnieuw vrijgemaakt van opgaande begroeiing.

Hydrologie per jaar xxx

Beheer en aanbevelingen

  • Openhouden van het landschap
Op de R2-vlakte garandeert een gecombineerd maai- en begrazingsbeheer door schapen de openheid van het landschap en de ondersteuning van de aanwezige natuurwaarden voor de toekomst. Speciale aandacht gaat daarbij naar de rugstreeppadpoelen die vrij moeten blijven van vegetatie.