Putten Weiden

In de Middeleeuwen ontstond er in Putten Weiden een netwerk van grachten en greppels na de turfwinning van de oude kreekrestanten waarin veenvorming plaatsvond. Dit uitgesproken microreliëf is nog steeds zichtbaar in de oude weilanden van Putten Weiden. Putten Weiden dankt zijn unieke natuurwaarden aan het opborrelende grondwater, ook kwelwater genoemd dat een beetje zout is door een zouthoudende veenlaag in de ondergrond. Door de combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier zeldzame zilte graslanden. Terzelfertijd is het een waardevol weidevogelgebied.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Het natuurgebied Putten Weiden is het laatste goed ontwikkelde binnendijks zilt grasland in de regio. De oppervlakte van het zilt grasland  daalde echter. De belangrijkste oorzaak is de onvoldoende gecontroleerde afvoer van hemelwater. De laatste jaren is flink geïnvesteerd in de waterhuishouding. Ook in de toekomst wordt die verder geoptimaliseerd: de afvoer van het hemelwater en het peilbeheer houden we beter onder controle door het zoetwateroverschot uit Putten Weiden te evacueren via een uitwateringsconstructie met pomp en een windwatermolen. In 2021 werden de opgeschoten vegetatie en verbossing verwijderd. Waar nodig zijn plagwerken en ondiepe afgravingen gebeuren, ondermeer om oude storten op te ruimen. Putten Weiden beschikt vandaag alvast terug over een open landschap.  

Beheer en aanbevelingen

  • Beheerplan
Een beheerplan voor Putten Weiden, inclusief enkele inrichtingsplannen gebaseerd op de historische achtergrond, zijn in opmaak.
  • Openhouden van het landschap
In het maaibeheer moet de nadruk liggen op de zilte vegetatie en graslanden en het terugdringen van rietontwikkeling;
  • Water
Jaarlijkse laten we de grachten rijten, wat belangrijk is voor de waterhuishouding. In Putten Weiden worden sinds 2019 drie noord-zuidgerichte grachten gereten. Ook het riet in de grachten en de rietvelden worden gemaaid;