Prosperpolder Zuid fase 1

In het goedgekeurde GRUP Zeehavengebied Antwerpen van 2013, kreeg Prosperpolder Zuid de invulling van een plas- en oevergebied. De Vlaamse Overheid werd eigenaar van het gebied. Conform het GRUP werd het gebied deels afgegraven en voorzien van een plassen- en eilandenstructuur. Maar in 2016 - 2017, vernietigde de Raad van State dit GRUP. Sindsdien functioneert Prosperpolder Zuid opnieuw als een landbouwgebied. Een 8-tal lokale landbouwers staan in voor het landbouwbeheer op de hoger gelegen percelen. Binnen het ECA, (het complex project extra containercapaciteit Antwerpen), plant de Vlaamse Overheid natuurcompensaties voor het verlies van de natuurwaarden voor strand- en plasbroeders en het verlies van foerageergebied bruine kiekendief in Prosperpolder Zuid – fase 1.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Ook in Prosperpolder Zuid evolueerde het landschap de laatste jaren enorm: de inrichting van het gebied gevolgd door het hernieuwd landbouwgebruik, trokken soorten aan die zich telkens thuis voelden in een wel erg tijdelijke situatie: strand- en plasbroeders in de periode voor de optimalisaties van de strand- en plasgebieden, blauwborst, kievit, kolgans …