Hedwige Prosperpolder VILDA

Prosperpolder Noord

Prosperpolder Noord maakt deel uit van het grensoverschrijdende Hedwige-Prosperproject: twee polders worden er teruggegeven aan de Schelde: de Hedwigepolder aan Nederlandse zijde en de Prosperpolder aan Vlaamse kant. Zo zorgt dit Sigmaproject voor de ontwikkeling van 465ha estuariene natuur. Prosperpolder heeft al een nieuwe ringdijk. Stapsgewijs wordt verdergewerkt aan de aanleg van een kreken- en geulenstelsel en de aanleg van drie broedeilanden in het gebied. Na de finale inrichting zal er dankzij de natuurlijke dynamiek naar schatting 40ha broedgebied voor strand- en plasbroeders aanwezig blijven. Een bres in de Scheldedijk zal binnenkort (najaar 2022?!) het eerste Scheldewater in het gebied laten lopen.

Evaluatie en habitatontwikkeling

De werken in het kader van de ontpoldering zorgden voor een landschap in constante evolutie. Enkele soorten die zich de laatste jaren thuis voelden in Prosperpolder Noord, zullen we er niet of minder zien eens het als een volwaardig estuarien gebied functioneert: rietvogels zoals bosrietzanger, rietgors, rietzanger, blauwborst, kleine karekiet, sprinkhaanzanger … De laatste jaren zijn inspanningen gebeurd om de verregaande successie in het gebied terug te dringen – ook al was de werf slechts een tijdelijke situatie. Vanuit de compensatie voor Deurganckdok gold in de tijdelijke werfsituatie ook een opgave voor broedgebied voor strand- en plasbroeders van 70ha. Die werd gerealiseerd dankzij tijdelijke broedeilanden. Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg zorgden voor een afstemming tussen de werken en de noden van de strand- en plasbroeders tijdens het broedseizoen. De eilanden werden jaarlijks kaal gezet en elektrisch omrasterd. Het meest westelijke eiland werd voor het broedseizoen 2022 deels afgegraven en bedekt met schelpenzand. Deze grote inspanningen hadden een enorme impact. In de eerste plaats op de aantallen kluut: de laatste drie broedseizoenen telden we er telkens rond de 100 broedparen. Door de ontwikkeling als estuarien gebied verliest de rugstreeppad hier in de toekomst voortplantingsbiotoop. Nieuwe voortplantingspoelen aan Doelpolder Noord vangen dit op.

 

Beheer en aanbevelingen

Eens de ontpoldering realiteit is, wordt het uitkijken naar impact van de  getijdewerking op de vegetatiesuccessie op de broedeilanden en of vos van de broedeilanden wegblijft.

  • Openhouden landschap

Wellicht is het toch nodig de eilanden van een jaarlijks maairegime te voorzien.

  • Predatie

Er moet onderzocht worden of een afrastering van de eilanden nodig en mogelijk is.