Paardenschor Yves Adams 3

Paardenschor

Het Paardenschor vormt een brak schor aan de Schelde, net ten noorden van de Kerncentrale van Doel en aansluitend bij het Schor Ouden Doel.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Het Paardenschor is sinds 2004 functioneel als estuarien gebied. Door de getijcyclus kunnen de aantallen watervogels sterk fluctueren: van bijna geen bij hoogtij tot honderden vogels bij laagtij. Kluten, kokmeeuwen, scholekster, bergeend en wintertaling … zijn hier soms met enkele tientallen aanwezig. Via een inlaatconstructie zal in het toekomstige estuarien gebied Doelpolder bij elk getij een beperkte hoeveelheid Scheldewater binnenstromen. Een sleuf door het Paardenschor zal het water naar de constructie toeleiden.

 

 

Beheer en aanbevelingen

  • Openhouden van het landschap

Gezien het estuariene karakter staat de getijwerking zelf in voor het beheer van het gebied en is de menselijke arbeid hier beperkt tot het maaien van de dijk.