Lisdodde

De Lisdodde is een klein natuurgebiedje bestaand uit riet, plassen met lisdodde, graslanden, bosjes … grenzend aan de Melkader. In de rietkragen en langs de waterkant leven rietvogels. Het gebiedje is niet opgenomen bij de gebieden van het Instandhoudingsbesluit voor het Vogelrichtlijngebied.
Evaluatie habitatontwikkeling