Ketenisseschor Yves Adams

Ketenisseschor

Het oorspronkelijke Ketenisseschor werd ooit ingepolderd met een zomerdijk, en verder landinwaarts een winterdijk: enkel in de winter liep het gebied onder. Bij de aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel werd de vrijgekomen specie hier verwerkt en werd het gebied opgehoogd. De aanleg van de Noordzeecontainerterminal op rechteroever, zorgde voor een verlies aan slikken en schorren aan het Groot Buitenschoor. Dat verlies werd gecompenseerd door Ketenisseschor als getijdgebied te herstellen. Het gebied werd afgegraven tot net onder het gemiddeld hoogwaterpeil, met een zachte helling naar de Schelde toe. Zo ontstonden nieuwe slikken en brakwaterschorren, waarop zich geulen, slikplaatsen en zilte vegetaties ontwikkelen.

Evaluatie habitatontwikkeling  

Beheer en aanbevelingen

De werking van het getij zorgt hier van nature voor de beheer van het gebied.