Haasop Yves Adams

Haasop

Ook de Haasop was ooit een polder, die in de jaren ’70 werd opgespoten. Wat eerst nog een desolate zandvlakte was, groeide uit tot een lappendeken van rietvelden, bosjes, schrale graslanden … In het kader van het Nooddecreet werd hier 100ha voor de ontwikkeling van ‘riet en water’ vastgelegd ter compensatie van het ‘historisch passief’, natuurverliezen door grote infrastructuurwerken in en rond de haven in de jaren ’80 en ‘90. Daar kwamen nog een aantal compensatieopgaves bij.

Evaluatie en habitatontwikkeling

De droogte roerde zich de laatste jaren. Ook in Haasop sloeg de droogte alarmerend toe: het was er te droog voor het riet. Het dichten van lekken in de dijk en het inbrengen van extern water, maakten de ommekeer. In 2022 liggen de rietpartijen er fantastisch bij. Verschillende soorten reageerden hier meteen positief op. Haasop alleen is goed voor ongeveer 48% van de totale geschatte populatie rugstreeppadden.

Hydrologie

Een voldoende hoog waterpeil is cruciaal voor een gezonde toestand van de rietvelden.

Beheer en aanbevelingen

  • Beheerplan

Voor Haasop werd binnen de werkgroep optimalisatie en beheer een voorontwerp beheerplan opgemaakt, waaraan nog een inrichtingsplan wordt toegevoegd rekening houdend met de hydrologie van het huidige gebied en met het hemelwater dat vanop de daken van het toekomstige logistiek park, het gebied kan binnenkomen.

  • Water

Haasop had te kampen met extreem lage waterstanden in 2019 en 2020. Het inbrengen van ‘extern water’ bracht soelaas. Bijkomend hydrologisch onderzoek naar structurele oplossingen, zeker voor Haasop, is een must.

  • Rietuitbreiding

Ook in Haasop, is gezocht naar effectieve manieren om riet duurzaam uit te breiden. Verschillende types rietomrasteringen tegen vraat door ganzen en andere watervogels werden uitgetest. Een uitdaging was het vermijden of verwijderen van wilgenopslag langs de oevers. De successie richting houtige gewassen verhindert de ontwikkeling van kwaliteitsvol rietgebied. Vooral de waterstand bleek cruciaal: eens extern water het gebied ingebracht werd, groeide het riet als kool.

  • Rugstreeppad

Voor de rugstreeppad blijft een goed beheer van de voortplantingspoelen cruciaal. Bij de herinrichting van Haasop moet rekening gehouden worden met zijn potentieel als reservoir voor de kolonisering van andere gebieden.

  • Openhouden landschap

De openheid van het landschap werd de laatste jaren volledig hersteld dankzij grote inspanningen om de houtige vegetatieopslag (wilgen, balsempopulier … ) te verwijderen. De bodem werd geëgaliseerd om regulier maaibeheer weer mogelijk te maken. Konikpaarden helpen dit landschap open te houden.