Grote Geule Yves Adams

Grote Geule

De kreek de ‘Grote Geule’ is een restant van een vertakking van een getijdengeul van het eens veel grotere ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

Evaluatie en habitatontwikkeling

De matige waterkwaliteit in Grote Geule maakt dat er niet voldoende voedsel is voor de slobeend en andere soorten. Het omringende landbouwgebied en de overstort die afvalwater uit Kieldrecht binnenbrengt, vormen hier de boosdoeners. In Grote Geule werd in 2019 – 2020 17.000 m3 slib geruimd. Maar de waterkwaliteit laat nog steeds te wensen ove  

Beheer en aanbevelingen

  • Water

Het beheer moet zich richten op de verbetering van de waterkwaliteit. De realisatie van een geïntegreerde landschapsvisiei rond Grote Geule kan daar aan bijdragen. Aquafin moet zo snel mogelijk de problematiek van de overstort aanpakken.

  • Openhouden van het landschap

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het herstellen van de openheid van het landschap: via het knotten van de bomen die voor te veel schaduw zorgden, door het weghalen van elzen uit het riet om de oevervegetatie meer kansen te geven, door het jaarlijkse maaibeheer. Speciale aandacht gaat daarbij naar de veenlens in Grote Geule, die beschermd moet worden  tegen de verdringing door berk en els. Daarnaast worden de percelen met kruipend moerasschem begraasd door paarden van lokale landbouwers. Dit moet goed opgevolgd en afgestemd worden.

  • Verstoring

De Grote Geule kent meerdere vormen van overlast door mensen: visplekken in rietkragen, illegale steigers en pleziervaart … deze problemen moeten via sensibilisering en handhaving aangepakt worden.