Gedempt Doeldok Yves Adams

Gedempt deel Doeldok

De bouw van een dwarsdam in het Doeldok, zorgde in mei 2005 voor een afgesloten ‘dokarm’. Sinds dan, werd die enorme ‘put’ gefaseerd gedempt met zandig materiaal. Sedert 2008 doet het gedempt deel Doeldok dienst als tijdelijke strand- en plasvlakte als onderdeel van de 200 ha 'strand en plas' -compensatiegebieden in het kader van Deurganckdok.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Tot enkele jaren geleden, gingen we ervan uit dat het gedempt deel Doeldok slechts een tijdelijk gebied is. Er werd niet maximaal in geïnvesteerd. Al snel verloor het gebied zijn pionierskarakter. De verruiging nam het gebied over. Dat weerspiegelde zich in lage aantallen broedparen van onze doelsoorten. In 2021 en 2022 werden ingrijpende optimalisatiewerken uitgevoerd. Er werd een elektrisch weidevogelraster geplaatst rond het ganse gebied. Het broedeiland werd geoptimaliseerd in combinatie met het graven van een extra geul. Bosopslag en ruigtevegetatie werden verwijderd zodat de openheid van het gebied hersteld werd. Hierdoor functioneert het gedempt deel Doeldok opnieuw als een volwaardig strand- en plasgebied.

Hydrologie

Beheer en aanbevelingen

  • Openhouden van het landschap

Via een jaarlijks maaibeheer moet de vegetatie kort gehouden worden.

  • Predatiebeveiliging

Een consequent onderhoud van het raster is cruciaal voor het funtioneren ervan. Dit vraag volgehouden inspanningen van het beheer.