Galgenschoor Yves Adams

Galgenschoor

Het Galgenschoor is een brak schor gelegen in het uiterste noorden van de haven op de rechterscheldeoever. Het maakt ook deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Benedenschelde’. De laatste jaren vormt het voor bruine kiekendief zijn favoriete broedgebied.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Het Galgenschoor is een buitendijks gebied en is onderhevig aan de getijdewerking waardoor het gebied dagelijks soms geheel en soms gedeeltelijk overstroomt met brak water. Het is de getijdewerking die de habitatontwikkeling bepaalt. Galgenschoor is de laatste jaren cruciaal voor de bruine kiekendief. Het is het enige gebied waar ze enkele jaren na elkaar nog broeden, al steken ze wel systematisch de Schelde over om te foerageren op de Linkerscheldeoever.

 

Beheer en aanbevelingen

In een buitendijks gebied met getijdewerking, staat de natuur deels zelf in voor het onderhoud van het gebied. Natuurpunt vult dit natuurlijk systeem aan met begrazingsbeheer. Het zenderen van bruine kiekendieven die broeden op het Galgenschoor, is cruciaal om te weten te komen hoe de bruine kiekendief foerageert en migreert.