Ettenhovense Polder Yves Adams

Ettenhovense polder

Ook enkele gebieden op de rechterscheldeoever maken deel uit van het grote Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en Polders’ van de Beneden-Schelde. De Ettenhovense polder is daar één van. Het is een intensief landbouwgebied, doorsneden met enkele poldersloten. Behalve voor een aantal blauwborsten kent het gebied vandaag weinig natuurwaarden.
Doel
Compensatiedoel Deurganckdok: 200ha

Evaluatie en habitatontwikkeling Het gebied kent enkele KLE's  in de vorm van struweel of rietkraag(je) met een zeer beperkt aantal territoria van blauwborst. De trend is stabiel. Het gebied sluit niet aan bij grotere stukken natuur en heeft lage natuurdoelen. Het is belangrijk om de aanwezige territoria blauwborst te behouden.      

Beheer en aanbevelingen

Het beheer moet zich richten op het behoud van kleine landschapselementen en de rietkragen.