Ecologische infrastructuur Haven

Met het project ‘De Antwerpse Haven Natuurlijker’ wordt in het havengebied een netwerk van ecologische infrastructuur gerealiseerd. Het gaat om natuur die combineerbaar is met andere functies (bermen, leidingenstroken, infrastructuur,...). Een netwerk van kerngebieden en corridors biedt kansen aan havenspecifieke fauna en flora, zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling en exploitatie van de haven. Een visie op het beheer van de gebieden van het EIN staat in het Soortenbeschermingsprogramma van de haven van Antwerpen. In 2022 wordt het tweede Soortenbeschermingsprogramma van de haven van Antwerpen goedgekeurd.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Een aantal braakliggende haventerreinen zijn belangrijk als foerageergebied voor bruine kiekendief of herbergen andere relevante natuurwaarden. Door middel van een gepast beheer kunnen deze terreinen een belangrijk ondersteunend netwerk vormen als foerageergebied voor bruine kiekendief maar daarnaast ook, kortstondig en afhankelijk van het ontwikkelingsstadium, voor watervogels, koloniebroeders en andere soorten als de rugstreeppad. Dat netwerk werkt. De getelde aantallen roepende mannetjes rugstreeppad zijn de laatste jaren bijvoorbeeld sterk gestegen, zowel in het netwerk als daarbuiten.

Hydrologie per jaar

In dit gebied gebeurt geen hydrologische monitoring.

Beheer en aanbevelingen

Een visie op het beheer van de gebieden van het EIN werd neergeschreven in het Soortenbeschermingsprogramma van de Haven van Antwerpen (SBP). Een eerste SBP liep van 2014 tot 2019. Een tweede SBP wordt wellicht goedgekeurd in 2022 en omhelst een licht aangepast netwerk. Het uitvoeren van het soortenbeschermingsprogramma is belangrijk voor alle doelsoorten binnen de Ecologische Infrastructuur. Voor de Steenlandpolder en een deel van de R2-vlakte dat al een natuurinrichting heeft gekregen, is een beheerplan een must.