Ecologisch waardevolle polder Yves Adams

Ecologisch waardevolle polder

Binnen de Nieuw-Arenberpolder ligt een blok van 22ha dat door een lokale landbouwer als een ecologisch waardevolle polder wordt beheerd. Het vormt een deel van de 45ha die vanuit de compensatie voor Deurganckdok moet worden voorzien als foerageerruimte voor overwinterende ganzen. Ook akkervogels pikken hier een graantje van mee.

Evaluatie en habitatontwikkeling

 

Beheer en aanbevelingen

De ecologisch waardevolle polder wordt door een lokale landbouwer beheerd.

  • Een noordelijk deel bestaat uit grasland dat wordt begraasd.
  • Een zuidelijk deel betreft een vogelakker beheerd in stroken; drie randstroken (één randstrook, twee stroken in het midden) en stroken in het midden met landbouwkundige teelten als  luzerne, bio-aardappelen …