Drijdijck

Drijdijck omzoomt als een groen lint, de westelijke rand van de haven en buffert de haven voor de bewoners in Verrebroek. Het bestaat grotendeels uit een plas- en oevergebied, maar ook uit een stuk riet. Voor water- en moerasvogels is het een gedroomde plek om tijdens hun trektocht even op adem te komen. Het vormt een natuurcompensatiegebied voor Deurganckdok.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Ook in Drijdijck werd sedert 2018 een inhaalbeweging gemaakt in het beheer: de openheid van het gebied werd hersteld door het verwijderen van populieren en andere boomopslag. De takkenhopen in Drijdijck trekken heel wat broedvogels aan: kleine zilverreigers, geoorde fuut … de laatste jaren zelfs steltkluut! Maar ook hier laat vos zich niet kennen: hij waagt zich graag een tochtje door het water, zelfs door de diep gegraven geulen rondom de takkenhopen. Op één nacht tijd zorgde dat in 2019 voor een slagveld, onder andere onder de lepelaarskolonie die zich er toen vestigde. In 2020 werd daarom een voswerend raster rond de takkenhoop geplaatst. Eenden bezoeken Drijdijck frequent, maar ze broeden er weinig. Heel wat soorten, zoals krakeend, zoeken hun broedgebied eerder in weidevogelgebieden en in Prosperpolder Noord. Heeft dat iets met de onveiligheid te maken? De laatste jaren heeft Drijdijck te maken met een besmetting van Kleine Waterteunisbloem. Om deze te bestrijden werd de watertafel in 2018 flink verlaagd. Maar het duurde een hele tijd voor de waterstand zich erna weer normaliseerde. De strijd is nog niet gestreden. Zonder de regelmatige, arbeidsintensieve acties van het gespecialiseerde arbeidersteam van Natuur en Bos dat de planten regelmatig handmatig verwijdert, zou dit een verloren zaak zijn.  

Hydrologie

Drijdijck is regenwaterafhankelijk. Voor verschillende soorten die aan de waterrand broeden is een constant waterpeil belangrijk. In warme en droge voorjaren was het peilverschil tussen begin en einde van het broedseizoen hoger dan vroeger.

Beheer en aanbevelingen

  • Beheerplan

In 2022 wordt het beheerplan voor Drijdijck wellicht goedgekeurd. Het legt de krachtlijnen voor het beheer voor de komende jaren vast.

  • Openhouden van het landschap

De begrazin door konikpaarden samen met het jaarlijks maaibeheer, garanderen het open landschap in Drijdijck zook in de toekomst. Het verder weghalen van de verruiging draagt hier aan bij.

  • Predatiebescherming

Ook in Drijdijck vormt predatie het speerpunt. Dat het gebied binnenkort volledig elektrisch omrasterd wordt, is dan ook veelbelovend.

  • Water

Hoe kunnen we in Drijdijck een hoog winterwaterpeil garanderen? Zeker in het licht van de mogelijke toenemende droogteperiodes, moeten we overwegen of de inbreng van extern water met voldoende kwaliteit hier mogelijk is.

  • Riet

Het halen van de te compenseren oppervlakte kwalitatief riet in Drijdijck, blijft een aandachtspunt.