Brakke Kreek Yves Adams

Brakke kreek

De Brakke Kreek vormt één geheel met het weidevogelgebied Doelpolder Noord, in 2006 aangelegd als compensatiegebied voor Deurganckdok. In het bijhorende MER werd toen geopteerd voor de realisatie van een in- en uitlaatconstructie door de Sigmadijk om de kreek onder estuariene invloed te brengen. Maar de bouw ervan werd uitgesteld. Bij de realisatie van de volgende fase in het Sigmaplan worden Doelpolder Noord en Doelpolder Midden ingericht als één getijdengebied met gereduceerd getij. Via een in- en uitwaringssluis zal brak Scheldewater via de Brakke Kreek het gebied binnenstromen. De Vlaamse Regering legde 2025 vast als startdatum voor de realisatie ervan.

Evaluatie en habitatontwikkeling

Brakke Kreek en Doelpolder Noord groeiden de laatste jaren uit tot een paradijs voor weide- en andere watervogels. Dankzij een inhaalbeweging in het beheer werd er vanaf 2018 heel wat wilgenopslag en andere houtige vegetatie weggehaald. Het herstel van de openheid van het landschap in combinatie met het beveiligen van het gebied tegen grondpredatoren vormde de sleutel tot het succes. Aanvankelijk werden flexinetten rond het broedeiland geplaatst. Maar vooral het plaatsen van een elektrische omrastering rond het gehele gebied zorgde voor een positieve trend in de aantallen van heel wat soorten. Naast de kleine visdiefvlotten, werd in 2020 ook een groot visdiefeiland van 10 op 15 meter geïnstalleerd in de Brakke Kreek. Zo’n eiland biedt plaats aan een 100-tal visdiefnesten. Enkele vlotten blijven afgedekt tot de visdieven vanuit hun overwinteringsgebied terug in het land zijn. Hiermee wilden we voorkomen dat kokmeeuwen of andere vogels ze ervoor al koloniseren. Dat werkt niet altijd: in het broedseizoen van 2022 werden de vlotjes door meeuwen bezet.

Hydrologie

De combinatie van een lage waterstand en hitte, zorgde in het verleden al voor blauwalg in het water en een grote vissterfte.  

Beheer en aanbevelingen

  • Openhouden van het landschap

Met een doordacht begrazings- en maaibeheer blijft de Brakke Kreek deel van een open landschap. Koeien van lokale landbouwers en konikpaarden in beheer van Natuur en Bos, houden de graslanden open. Dit wordt aangevuld met het jaarlijkse maaibeheer.

  • Broedeilanden

De visdiefvlotten vragen om een fiks jaarlijks onderhoud.

  • Water

Niet enkel het waterpeil, ook de waterkwaliteit moet bewaakt worden.