Beverse Dijk Yves Adams

Beverse Dijk

Beverse dijk vormt een overgangsgebied tussen de kern van Kallo en de haven, omgeven door bufferdijken. Als overblijfsel van de vroegere Melselepolder, kent het op vandaag voornamelijk een landbouwfunctie. Als gevolg van de aanleg van de vrachtwagenparking in de Ketenislaan realiseert de Haven van Antwerpen - Brugge hier een natuurcompensatie voor het verlies aan leefgebied ‘riet en water’. Op een klein perceel (+/- 9 are) geven kiekendiefvriendelijke teelten binnenkort vorm aan de compensatie voor het verlies aan ‘foerageergebied bruine kiekendief’. In een volgende fase zoekt de Haven in ‘Beverse dijk’ nog bijkomende natuurcompensatiemogelijkheden voor de inname van restgronden in de haven. De natuurcompensaties zullen hoofdzakelijk aansluiten bij de bestaande bufferdijken zodat ook (vrije) landbouw in het gebied mogelijk blijft.

Hydrologie De waterhuishouding in Beverse dijk is afgestemd op het landbouwgebruik. In dit gebied gebeurt op vandaag geen hydrologische monitoring.

Beheer en aanbevelingen

nvt